CONTENTS ARE AVAILABLE IN ENGLISH AND SLOVENE LANGUAGES.

VSE VSEBINE SO NA VOLJO V ANGLEŠKEM IN SLOVENSKEM JEZIKU.

 

Here, you will gain weekly practical tools to radically transform your health. You will receive educational and practical guides to deeply understand and care for your body. We will dive into detailed and systematic explorations of various bodily systems and how they correlate to physical, mental and emotional symptoms, using the lens of Ayurveda, Traditional Chinese Medicine and western science. Furthermore, you will gain access to a number of recipes, meditations and energy practices that you can apply on a daily basis to support your optimal health.

 

Tu boste pridobili praktična orodja za korenito preoblikovanje svojega zdravja. Tedensko boste prejemali izobraževalne in praktične vodnike za boljše razumevanje in skrb svojega telesa. Poglobili se bomo v podrobno in sistematsko odkrivanje različnih telesnih sistemov in njihove povezave s telesnimi, duševnimi in čustvenimi simptomi skozi perspektivo ajurvede, tradicionalne kitajske medicine in zahodne znanosti. Vsebine pa bodo vključevale tudi recepte, meditacije in energijske vaje, ki jih lahko vsakodnevno uporabljate za podporo svojega optimalnega zdravja.

 

Holistic Healing with Neja & Alja

Holistično (celostno) zdravljenje

We are Dr. Neja Zupan and Dr. Alja Podgornik, here to teach you how to take your health and wellbeing into your own hands. With combined over 40 years of experience in natural healing modalities which include Ayurveda, Traditional Chinese Medicine, applied kinesiology, bioresonance, breathwork, mindset change and emotion release techniques, we are here to bring you practical guidance and tools for better health. In this membership you will learn to understand your body and implement everyday steps to radically transform your health and wellbeing on physical, emotional and spiritual levels.

 

Dr. Neja Zupan in Dr. Alja Podgornik sva tu, da vas naučiva, kako lahko svoje zdravje in dobro počutje vzamete v svoje roke. S skupnimi več kot 40-letnimi izkušnjami na področju naravnih načinov zdravljenja, ki vključujejo ajurvedo, tradicionalno kitajsko medicino, uporabno kineziologijo, bioresonanco, dihanje, spreminjanje miselnosti in tehnike sproščanja čustev, sva tu, da vam ponudiva praktične napotke in orodja za boljše zdravje. V tem članstvu se boste naučili razumeti svoje telo in izvajati vsakodnevne korake za korenito preoblikovanje zdravja in dobrega počutja na telesni, čustveni in duhovni ravni.

                                                  dr. Neja Zupan

Initiator, advocate and mentor of natural healing and author of educational programmes for advanced individuals and therapists.

I am successful in life. But for me, health has never been a given. From the very beginning, I was faced with a multitude of health problems: encephalitis, meningitis, severe allergies, dermatitis, constipation …

I was diagnosed with cancer. All my ancestors died of cancer. I am the first to be cured and the first to refuse the pharmaceutical approach.

I healed myself naturally with what I teach others and I won.

You too can learn the tools, techniques and knowledge that helped me to heal and have since helped many of my clients to heal.

Heal the natural way!

Dr. Neja Zupan,

 

Pobudnica, zagovornica in mentorica naravnega zdravljenja ter avtorica izobraževalnih programov za napredne posameznike in terapevte.

V življenju sem uspešna. Ampak zame zdravje ni bilo nikoli samoumevno. Že od začetka sem se soočala z ogromno zdravstvenimi problemi: encefalitisom, meningitisom, močnimi alergijami, dermatitisom, zaprtjem …

Nazadnje sem imela raka. Za rakom so umrle vse moje prednice. Jaz sem prva, ki sem se ozdravila, in prva, ki sem odklonila farmacevtski pristop.

Ozdravila sem se na naraven način s tistim, kar jaz učim druge, in zmagala.

Tudi ti lahko usvojiš orodja, tehnike in znanja, ki so pomagala ozdraveti meni in od tedaj tudi mnogim mojim strankam.

Ozdravi na naraven način!

Dr. Neja Zupan,

NLP Trener, TFH Trener, CSO Terapevt, NLP Coach
Specialistka naravnega zdravljenja, svetovalka in doktorica znanosti.

                                                  dr. Alja Podgornik

zorica romanovič

Sem doktorica nevroznanosti in učiteljica celostnega zdravljenja. Moji nauki delujejo na stičišču duše (delo z energijo), uma (miselnost) in telesa (navade in vsakodnevna dejanja). Moje delo temelji na nauku, da je treba biti popolnoma prisoten in utelešen s tem, kar se pojavlja v sedanjem trenutku, ter svoje življenje voditi iz globin svojih pristnih dušnih želja. Pri svojem delu združujem nauke ajurvede, sistema “Human Design”, miselnosti in energijskega dela z raziskavami zahodne znanosti.

Na delavnici se bodo udeleženci naučili, kako stopiti v stik s svojim telesom, razviti zavedanje o signalih, ki jim jih telo pošilja v vsakem trenutku, in kako z dihanjem, zvoki in gibalnimi tehnikami sprostiti čustvene blokade iz fizičnega telesa.